4. Sanayi Devrimi
Deniz BEKTAŞ ÇELİK

4. Sanayi Devrimi

Advert

Merhaba değerli okurlarımız;

Sizlere Optimist Yayınlarından çıkan ‘Dördüncü Sanayi Devrimi’ni şekillendirmek isimli kitabın analizini elimizden geldiği ölçüde yapmaya çalıştık.
Çağdaşlaşmanın daha modern bir yaşamın aynı zaman da kalkınmanın da yeni bir başlangıcı olan Dördüncü Sanayi Devrimine dönük bu araştırma da tüm öngörüleri bu kitapla birlikte sizlerle buluşturuyoruz.

Büyük bir zevkle okuyacağınız kitapta aynı zaman da daha mutlu ve müreffeh bir yaşamın bir parçası olan kalkınmanın analizinin Dördüncü Sanayi devrimi devrim sözcüğünün doğasına uygun olarak, köklü değişiklikleri, büyük ölçekli reformları beraberinde getirdiği gerçeğini bulacaksınız.
Ayrıca bu bağlamda verilmek istenen yeni sanayi devriminin ortaya koyacak olduğu insanlık yararına olan değişimlerin dönüşümlerin yanı sıra, riskleri de beraberinde getirdiği, bu risklerin de üzerinde düşünerek konuları bütüncül olarak, çok paydaşlı biçimde ele alınması gerektiğini yazarın kuvvetli bir biçimde vurgulandığını göreceksiniz

MERAKINIZ DAHA DA KATLANACAK
Dünya'da yaşayan bireylere olabildiğince ulaşmasını sağlayarak her kesimin teknolojinin ulaştığı olanaklardan olabildiğince yarar sağlanması hedefleniliyor. 

NELER YAPILMALI
4. Sanayi devriminin oluşturacak olduğu negatiflerden olabildiğince korunaklı bir yaşam elde edebilme noktasında, mutlak paydaşlık ilkesine uygun olarak hareket edilmeli ve bu konu ile ilgili konsensüsler oluşturulmalı ve mutabakatlar hayata geçirilmelidir. 
Bilimlerin birbirinin içinde yer aldığına ve birbirini fazlasıyla yakınsadığına artık tanıklık etmekteyiz. 
Örneğin tıp bilimi; nano teknolojik veya biyoteknolojik konularıyla yakından ilgili olduğu gibi,  farklı bir anlatımla, bunlar birbirini yakınsadığı gibi, malzeme bilimi, ulaşılmak istenen sonuçlarla ilgili olarak mevzunun merkezinde durmaktadır. 
Artırılmış gerçeklik yoluyla duygusal geri bildirim aygıtları çok sayıda hissin aynısını oluşturabiliyor. Yani fiziksel duygu etkisi artırılmış gerçeklik ile sağlanabilir duruma gelmiştir.


Nesnelerin interneti veya cihazların interneti blok zinciri Yapay zekâ, eklemeli imalat, dronlar, biyoteknoloji, nöroteknoloji, sanal artırılmış gerçeklik, enerji üretimindeki yeni fırsatlar ve bunların uzay teknolojisine olan yansıması mevzuunda, başında da söylediğimiz üzere, insan yaşamında düşünsel temeli değerleri kökünden değiştirmekte ve hayal edilmesi güç olanakların kapısını açtığı gibi, yeni ortaya çıkacak ilk kez tanışacağınız problemleri de beraberinde getirdiği gerçeğini kabullenmek durumundayız. Yukarıdaki anlatımlarda da ifadesini bulduğu üzere,  Dünya'nın bugünkü tarihine kadar tanıklık etmediğimiz keşif ve icatlar döneminin kapısı açılmıştır. Geri dönüşü olmayan bu alanda,  akan derenin yönünü belli ölçülerde değiştirmek yada kontrol edilebilir olmalıyız. Aksi takdirde sele kapılmış kütük misali, yaşamı yönlendirme şansımız olmayacağı gibi, sadece refleksler ile hareket eden acziyetili bir duruma düşeceğimiz kaçınılmaz olarak görülmektedir. Mevzuyu bir parça daha irdelediğimiz de sağlıktan, eğitime, üretim hizmetlere de, hayal edilemeyecek düzeyde sonu belli olmayan, ufuk çizgisi gibi bir imkânlar dünyasının önümüzde durmakta olduğunu bilmemiz gerekmekte.

Yapay zekâ denen kavram, insanların düşüncesini okuyabilen boyutlara erişmiş durumdadır. Yani bizim içinde yaşayacak olduğumuz yeni Dünya'ya bu perspektiften bakmak akıllıca olacağı kanısındayız. Yeni inovasyonlar gelişmişlik düzeylerini düşün gücümüzü zorlayacak şekilde etkilediğine tanıklık eder duruma gelmiş bulunmaktayız. 

BİLİMADAMLARI NE DİYOR
Çok farklı algoritmaların enginliği Profesör Doktor Hüseyin Atay Hoca'nın da söylediği üzere neden niçin ve nasıl sorularının kendimize en çok sormamız gereken dönemi temsil eden 4.  Sanayi devrimi her ne kadar alanın uzmanı olmasa da Profesör Doktor Atay'ında ifade ettiği üzere düşünme kavramının öncelendiği bir olguyu yaşanma zorunluluğu vardır. Yargılama yapılmadan, üzerlerinde fikirler üretmeden, konunun nerelere varacak olduğu hesap edilmeden, ortaya çıkacak olan olumsuz yönler dikkatlice tespit edilmeden, girişimlerde bulunmak gerçekçi yaklaşımlar oluşturmayacaktır. Bu bağlamda 4. Sanayi devriminin yararları toplumlara adil şekilde dağıtılmalı, insanlar bu devrimin ürettiklerinden eşit şekilde istifade etmeleri pek tabii ki ideal olanıdır. Lakin insanın doğası, genel yapısı gereği bunun pek de adilane olamayacağı tarafımızca genel kabul olarak görülmektedir. 4. Sanayi Devriminin dışsallıklar dediğimiz risklerinin oluşturacağı hasarların iyi değerlendirilmesi, bu yolla isabetli sonuçlara ulaşılması arzu'dan çok biz zorunluluğu oluşturmaktadır. Burada teknolojinin genel yapısından daha çok, sistemler üzerinde durmanın faydalı olacağı kanaatindeyiz. Yani konu sisteme dayalı bir yapılanmadır.


EN BELİRLEYİCİ ÖZELLİK
4. Sanayi Devriminin en belirli özelliklerinden bir diğeri ise dijital sistemleri dönüştürmesi ve kapsamını yukarıda da belirtiğimiz üzere genişletmesidir. Bu durumun doğal sonucu olarak robotlar, dronlar ve otomobiller hayatımıza hiç zorlanmadan girmektedirler. Bu devrim arayüz dediğimiz alanda farklılıklar oluşturacaktır. Parmaklarınızla sürüklediğimiz ekranlar, elimizin veya gözümüzün bir hareketiyle değişecektir. 4. Sanayi devriminin en önemli avantajlarından bir tanesi dijital altyapı yayıldıkça bilgi küresel ölçekte, birçok insana ulaşabilecek ve bu olgu  olağanüstü demokratik bir yapıyı da işaret etmektedir. Diğer yandan tekel sorunu gündeme gelebileceği gerçeğinden hareketle, bu durum rekabeti ortadan kaldırmak potansiyeline sahip olduğu gerçeğini aklımızda tutmamız gerekir. Güvenli blok zincirler üzerinden değerlendirilen Bitcoin gibi parasal değerlerin, casus yazılımlar yoluyla, birtakım riskler içerdiğini de göz ardı etmemiz gerekmektedir. Gerçekten içinde yaşadığımız kürenin, büyük meydan okumalara karşılık verebilecek güçte zihinsel yeterlilikte bireyler insanların müreffeh yaşamında etkin olmaları gerekmektedir. Yeni bilgi işlem teknolojileri düşük maliyetli dijital olanakları sunmaktadır. Diğer yandan yeni girdiniz çağda,  merkezi bulut bilgi işlem kuantum bilgi işlem,  nöral işleme biyolojik veri depolama gibi hususlar artık bir arada toplanmaktadır. Yani kaçınılmaz olarak girift bir örüntünün içerisinde insanlık artık yaşayacaktır. Gelinen noktada özellikle Mor yasası olarak bilinen birçok veriyi depolayabilme olanağı tanıyan bu yasa yoluyla, küçük işlemcileri depolama olanağı ile birlikte bugünkü cep telefonu yapısının temel dinamiğini oluşturan bu yasanın kullanım sınırlarına da yaklaşmış bulunmaktayız. Yaşamaya başladınız bu yeni çağda blok zincir işlemleri doğası gereği görünebilir, izlenebilir kullanabilenler açısından genişlik içermeyen, dijital biçimde izlenebilen işlem görebilen, herhangi bir düşünsel ya da fiziksel varlığın, hak sahibi olarak yada bu varlığın tüketicisi sahnesinde yer alınabilir. Bu durum için de yeni fırsatları barındırmaktadır. Blok zincir kavramı, tekelci fikriyatın ötesinde,  çok daha az maliyetli bir yapıyı işaret etmektedir. Dağınık hesap defterleri oluşturulan değerlerin, büyük bir şeffaflık ve güvenilirlikle tanıştırmaktadır. Blok zincir önümüzdeki süreçte, aracılık faaliyetlerinin finansa dair yapıları ve satın almak kavramını ciddi şekilde değiştirecektir. Nesnelerin interneti kavramı ise,  bu evrenin temel altyapı öğesidir. Veri toplayan bu verileri İşleyen sensör,  diğer bir anlatımla algılayıcılardan oluşur. Nesnelerin interneti temel olarak binlerce ya da daha fazla algılayıcı noktasının bir araya toplandığı verilerin gerçek zamanlı olarak en isabetli sonuçlar iletmenizi sağlayacaktır. Bütün bu gelişmelere paralel olarak suçlar ortaya çıkacağı, dolayısıyla siber saldırıları önleme noktasında önlemler alınması gibi, bu bağlamda hackerlerin örgütlenerek kurumsal yapılara dönüşerek eylemlerde bulunulacağı dikkate alınarak, devletlerin bu doğrultuda önlemler almasını zorunluluk oluşturduğu gerçeğinden hareket ederek, organizasyonlar oluşturmak durumundayız. Diğer taraftan içine girmiş olduğumuz dönem 3D baskı ve eklemeli imalat terimleri yaşamımızda yer bulmakta.  Eklemeli imalat talaşlı imalatta olduğu gibi malzeme eksilterek yada plastik enjeksiyon kalıplarında, metallerin dökümünde olduğu gibi biçimsel değişiklikler sağlayarak yol alan bir sistem değildir. Eklemeli imalat sistemi; malzeme katmanlarının her parametresinde yeni bir eklenti ile yol olan durumu ifade eder. 3D baskı çok daha düşük maliyetlerde üretim yapmayı hedefleyen yapıyı tanımlamaktadır. Bu tanımlama ile beraber mevzu organ oluşturmaya dek ilerleyen bir safhayı işaret etmektedir. Bu devrimi'nin getirdiği organizasyon eksiklikleri de bütün bu yenilikler olurken akıldan çıkarılmaması gereken önemli bir husustur. Örneğin bu imalatı gerçekleştiren veya kullanımda etkinliğin ortaya çıkaracağı problemlerden kimin sorumlu olacağı veya hangi kurumun bu problemi üslenmeyeceği hususları,  bu aşamada henüz netlik kazanmamıştır. Dolayısıyla bu hususun netleştirilmesi gereği 4. sanayi devriminin hayata geçirmek zorunda olduğu koşullardan birini içermektedir. Bu devrimin Ortaya çıkartmış olduğu drone kullanımı robot bilim ve otomasyon yakınlaşmasının akuplasyonu ile birlikte yeni yönelişleri ortaya çıkarmıştır. Gerek askeri gerekse havacılık konularında azımsanamayacak bir gelişmişliğe eşlik etmektedir. Bu devrimle beraber genel tıp kavramı yerine kişiye özel tıp kavramının hâkim olduğu görülmektedir. Örneğin biyoteknoloji ve 3D kavramının birlikteliği yaşlılıkla beraber ortaya çıkan kemik hastalıklarının ortadan kaldırılması noktasında, deforme olmuş kemikleri yenisi ile değiştirebilme olanağına sahip olmuş olacağız. Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve devamında karma gerçeklik yoluyla kendimizi kolayca bir başkasının yerine koyabilir o kişinin durumunu yaşayabiliriz. 


Örneğin Papua Yeni Gine'de bir zenci ya da Avustralya'da bir Aborjin olabiliriz.  Buradaki insanların yaşadıkları hayatı deneyimleyebilir ve bilgilenmiş olarak geri gelebiliriz. Fazlasıyla uçuk gibi görünen bu örnekler, nesnelliğin kendisi olup; önümüzdeki süreci yeterince ve yalın bir şekilde ifade etmektedir.

Tüm insanlık tarihinde olduğu gibi sanat kavramları da gelişen teknolojilere eşlik etmiştir. Örneğin bu denli ileri bir teknolojinin varlığı ağaçlara zarar veren, insanlardan tutunda, yollara tüküren insanların vücut kimyalarından yola çıkarak, toplumu bu tarz kişi ya da kişilere karşı bilinçlendiren ve  daha eğitilmiş hale dönüştürme konusunda,  sentez fikirlerden oluşan, düşünsel bağı güçlü eğitici filmler üretilebilir. Bu çağ fosil yakıt kullanımının doğurmuş olduğu olumsuz etkileri elimine etme noktasında, yeni yöntemleri açığa çıkaracak, sera gazı etkisinin daha kabul edilebilir düzeylere inmesine yardımcı olacağı tartışmasız bir gerçektir. Lakin bu konuların tamamında özellikle vurgulamaya çalıştığımız üzere, geniş bir işbirliği kaçırılmaz bir gerçeklik olarak görülmektedir. Burada birkaç cümleyle jeo mühendisliğin üzerinde durmanın gerekli olduğu kanısındayız. Atmosferde güneşin ışınlarını büyük aynalar marifetiyle yansıtmak karbondioksitin atmosfer içerisinde ayrıştırmak gibi büyük ölçekli faaliyetlerin doğaya ciddi zararlar verileceği ya da verebileceği birçok bilim adamı tarafından ifade edilmektedir. Bu doğrultuda atmosferik yapı ile oynamanın insanlığa büyük maliyetler getireceği Dolayısıyla zarar vericilerin kaynağında, yani atık olma aşamasında elimine edilmesi gerektiği üzerinde mutabık kalınan konudur. Öte yandan uzay teknolojisi 4.Sanayi devriminde ifadesinde bulacağı en müstesna alandır. Zira yeni keşifleri yeni bilinmezleri aydınlığa kavuşturacağına inandığımız ve gizemlerini koruyan uzay istasyonları yeni inovasyonların çekim alanını oluşturmaktadır.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa ikincisiyiz
Gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa ikincisiyiz
Değişiklik olmaz
Değişiklik olmaz